Své služby poskytuji formou osobní, telefonické či elektronické konzultace, zastupováním klientů při jednáních s obchodními partnery, protistranami, soudy, či úřady. Samozřejmostí je i zpracování smluv, soudních či jiných úředních podání a dalších právních dokumentů.

Jednotlivé právní oblasti zahrnují zejména tyto:

Občanské právo

 • právní vztahy k nemovitostem, právní zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, zástavní smlouvy na nemovitosti a movité věci
 • pracovní právo (pracovní smlouvy a jejich ukončení, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele)
 • rodinné právo (vztahy mezi manžely - rozvody, výživné mezi manžely, společné jmění manželů, řešení vztahů mezi dětmi, rodiči a ostatními příbuznými , úprava styku rodičů s nezletilými dětmi)
 • spotřebitelské smlouvy, reklamační řízení
 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví
 • smluvní a zákonná odpovědnost za vady
 • náhrady škod a vymáhání pohledávek z tohoto titulu
 • dědické právo

Obchodní právo

 • založení a změna obchodních společností, zápisy změn v obchodním rejstříku
 • řešení obchodních vztahů, zpracování smluv
 • vymáhání pohledávek

Správní právo

 • právní poradenství na všech správních úsecích, zastupování ve správním řízení, zejména přestupkovém řízení
 • soudní přezkum správních rozhodnutí - podávání správních žalob a kasačních stížností podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Kontakt:

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

Advokátní kancelář:

Květnové náměstí 391,
252 43 Průhonice

E-mail:

krajova@advokraj.cz

Webové stránky:

www.advokraj.cz

Tel.:

+42 777 209 259